న్యాయ సహాయం కావాలా? ప్రారంభించడానికి

చెవిటి లేదా వినికిడి లోపం ఉన్న వ్యక్తుల కోసం ఏ వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయి?వేసవి 2017 నాటికి, చెవిటి లేదా వినికిడి లోపం ఉన్న వ్యక్తుల కోసం కొత్త అమెరికన్ సంకేత భాష వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయి!

డిసేబిలిటీ రైట్స్ ఓహియో మరియు డెఫ్ సర్వీసెస్ సెంటర్ కలిసి ఓహియో స్టేట్ బార్ ఫౌండేషన్ మద్దతుతో ASLలో చట్టపరమైన హక్కులు మరియు పరిష్కారాలను వివరిస్తూ అలాగే DRO ద్వారా అందుబాటులో ఉన్న సేవలను వివరిస్తూ 18 వీడియోలను రూపొందించాయి.

వద్ద వనరులు అందుబాటులో ఉన్నాయి http://www.disabilityrightsohio.org/deaf-hard-hearing.

ఉదాహరణలు "చెవిటి లేదా వినికిడి లోపం ఉన్న వ్యక్తులు కోర్టులో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సహాయం పొందవచ్చు" మరియు అనేక ఇతర ముఖ్యమైన అంశాలలో "వైద్య మరియు ఇతర చికిత్స ప్రదాతలతో సమర్థవంతమైన సంభాషణకు మీ హక్కు".

త్వరిత నిష్క్రమణ