சட்ட உதவி தேவையா? தொடங்குவதற்கு

தரத்தின் தேவையைப் போலவே சட்ட உதவியின் சேவைகளுக்கான தேவை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது சார்பு போனோ சட்ட உதவி.

சட்ட உதவியின் ஊழியர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் தன்னார்வ வழக்கறிஞர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 20,000 பேருக்கு மேல் உதவுகிறார்கள். ஆனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும், அனைவருக்கும் உதவுவதற்கான ஆதாரங்கள் இல்லாததால், 10,000 பேரை திருப்பி அனுப்புகிறார்கள். உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கும் சட்ட உதவியிலிருந்து நேரடியாகப் பெறுபவர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்க தன்னார்வலர்கள் உதவுகிறார்கள்.

விரைவு வெளியேறு