சட்ட உதவி தேவையா? தொடங்குவதற்கு

சட்ட வழக்குகள்


சட்ட உதவி என்பது பரிவர்த்தனைகள், பேச்சுவார்த்தைகள், வழக்குகள் மற்றும் நிர்வாக அமைப்புகளில் வாடிக்கையாளர்களை (தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்கள்) பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

சட்ட உதவியானது சார்பு நபர்களுக்கு உதவியை வழங்குகிறது மற்றும் தனிநபர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறது, எனவே அவர்கள் தொழில்முறை வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்கத் தயாராக உள்ளனர்.

சட்ட வழக்குகளில் சட்ட உதவி வழங்கும் சிக்கல்கள்:

  • பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த: குடும்ப வன்முறை மற்றும் பிற குற்றங்களில் இருந்து தப்பிப் பிழைப்பவர்களுக்கு பாதுகாப்பான பாதுகாப்பு, சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கான அணுகலை அதிகரித்தல், வீடுகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் சமூக நிர்ணயம் செய்யும் காரணிகளைத் தணித்தல்.
  • பொருளாதார பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வியை மேம்படுத்துதல்: தரமான கல்விக்கான அணுகலை அதிகரிக்கவும், வருமானம் மற்றும் சொத்துக்களை அதிகரிக்கவும், கடனை குறைக்கவும், வருமானம் மற்றும் செல்வத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை குறைக்கவும்.
  • பாதுகாப்பான நிலையான மற்றும் ஒழுக்கமான வீடுகள்: மலிவு விலையில் வீடுகள் கிடைப்பதையும் அணுகலையும் அதிகரிக்கவும், வீட்டு ஸ்திரத்தன்மையை மேம்படுத்தவும் மற்றும் வீட்டு நிலைமைகளை மேம்படுத்தவும்.
  • நீதி அமைப்பு மற்றும் அரசு நிறுவனங்களின் பொறுப்புணர்வையும் அணுகலையும் மேம்படுத்துதல்: நீதிமன்றங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களுக்கான அர்த்தமுள்ள அணுகலை அதிகரிக்கவும், நீதிமன்றங்களுக்கு நிதித் தடைகளைக் குறைக்கவும், சுயமாகப் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் வழக்குரைஞர்களுக்கான நீதிக்கான அணுகலை அதிகரிக்கவும்.
விரைவு வெளியேறு