د قانوني مرستې مرستې ته اړتیا لرئ؟ پيل شي

کلنۍ راپورونه


د قانوني مرستې خورا وروستي IRS 990 (له 2022 څخه) چیک کړئ دلته کلیک کول.
ترټولو اوسنی کلنی راپور (2022):
لاندې فلیپ بوک وګورئ یا د PDF لپاره دلته کلیک وکړئ.
تېر کلني راپورونه:
2021
2020
2019

د 2015 کلنی راپور
د ویب پاڼې لپاره د پوښ تمبیل
د 2014 کلنی راپور
(یا، د لنډې نسخې لپاره دلته کلیک وکړئ یوازې د 2014 مالي او احصایې)
چټک وتل