Xav tau kev pab kev cai lij choj? tau pib

Qhov kev thov rau Legal Aid cov kev pabcuam tseem loj tuaj raws li qhov xav tau kom zoo pro bono kev pab raws cai.

Legal Aid cov kws lij choj cov neeg ua haujlwm thiab cov kws lij choj pab dawb pab ntau tshaj 20,000 tus neeg txhua xyoo. Tab sis, kuj txhua xyoo, hloov 10,000 lwm tus vim tias tsis muaj peev txheej los pab txhua tus. Cov neeg ua haujlwm pab dawb pab txuas qhov sib txawv ntawm cov neeg xav tau kev pab thiab cov uas tau txais ncaj qha los ntawm Legal Aid.

Tawm nrawm